Inspectie / controle van speeltoestellen

Inleiding

Inspecties

Logboeken


Inleiding

Alle kinderen hebben recht om op te groeien in een omgeving waar ze veilig buiten kunnen spelen. Dit staat in het VN-verdrag 'Rechten voor het Kind'.
Een veilige omgeving wil o.a. zeggen dat de route naar de speelgelegenheid veilig moet zijn en dat de speelplek zelf veiligheid moet bieden.
Zo worden er bijvoorbeeld veiligheidseisen gesteld aan de speeltoestellen en aan de ondergrond.
Als de toestellen eenmaal in gebruik zijn, moet deze veiligheid wel gewaarborgd blijven.

Let op:
De veiligheid van de speelgelegenheid wordt niet alleen bepaald door de speeltoestellen en de ondergrond! Er dient ook aandacht te zijn voor de afscherming/afrastering van de speelplek, verlichting, looproutes, beplanting en andere objecten dan speeltoestellen, die aanwezig zijn bij de speelgelegenheid.

Van u als beheerder/bestuur van een speelplek wordt verwacht, dat u hiertoe controles en inspecties uitvoert of laat uitvoeren. Maar wat houdt dat in: controle en inspectie??
Deze begrippen en ook het begrip keuring worden vaak door elkaar gehaald, vandaar dat wij e.e.a. nog eens willen toelichten.

Begrippen

Controle

Wie controleert?  U als beheerder/bestuur van een speelplek (waarbij u ook werkzaamheden mag uitbesteden aan derden) en de inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit.

Controles door of namens de beheerder / bestuur van een speelplek:
U controleert bijvoorbeeld door iedereen die de speeltuin opent en/of sluit een ronde over het speelterrein te laten lopen om te controleren of alles nog in orde is. Maar ook onbewust is er controle, omdat u veel in de speeltuin rondloopt en daarbij ook oog heeft voor de veiligheid. Algemeen zijn deze controles dus aan te merken als veelvuldig uitgevoerde visuele controles.

Voorts dient periodiek (bijvoorbeeld 4 x per jaar, bij intensief gebruikte speelplekken bijvoorbeeld 1 x per maand) een uitgebreidere controle plaats te vinden, waarbij wat nadrukkelijker gekeken wordt naar de onderhoudstoestand van de speeltoestellen en ondergrond. Zitten alle bouten nog vast, functioneren lagers nog goed, liggen rubber tegels nog goed, is de zandlaag voldoende dik, zijn dan bijvoorbeeeld punten van aandacht. Deze periodieke controles kunt u zelf uitvoeren, maar ook uitbesteden aan derden, zoals de leveranciers of een onafhankelijk deskundige.

Alle bijzonderheden (uitgevoerde controles, geconstateerde gebreken, herstel ervan, ongevallen en daarop ondernomen acties etc.) dienen in het logboek te worden vastgelegd.

Controle door de inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit:

De inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit controleren of u zich wel aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) houdt. Deze inspecteurs komen onaangekondigd.
Zij hebben de bevoegheid om bij overtredingen van de wet, afhankelijk van de ernst van de overtreding:

 • Mededeling te doen van de overtreding (zeer lichte overtreding)
 • Een Beschikking af te geven, dit is een schriftelijke eis tot herstel inclusief de termijn, waarbinnen het herstel moet zijn uitgevoerd (lichte overtreding)
 • Een Proces-verbaal op te stellen met verzegeling van het toestel. Het toestel kan definitief afgekeurd worden (en moet worden verwijderd), danwel worden hersteld volgens aanwijzing van de inspecteur van de Voedsel en Warenautoriteit. In het laatste geval wordt de verzegeling pas opgeheven na goedkeuring van het herstelde toestel.

In alle gevallen kan men ook een boete opleggen.

Inspectie
Wie inspecteert? Inspecties dienen uitgevoerd te worden door personen met voldoende deskundigheid. Heeft u die deskundigheid zelf, dan mag u de inspecties zelf uitvoeren. Algemeen verdient het aanbeveling dit te laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige / inspectiebureau.

Minimaal één keer per jaar moeten uw speeltoestellen worden geïnspecteerd.
Dit houdt in, dat aan de hand van de veiligheidsnormen, zoals  NEN-EN-1176 en NEN-EN-1177, het speelterrein nagelopen wordt op mogelijke gebreken. De speeltoestellen worden gedetailleerd gecontroleerd op hun functioneren, zijn de ondergronden correct, is er roestvorming, houtrot en dergelijke, zijn tussentijdse reparaties juist uitgevoerd, enzovoort. En ook overige voorzieningen, zoals afschermingen, afrasteringen, beplanting, bestrating, verlichting en overige objecten op het speelterrein, die niet direct vallen onder de noemer "speeltoestel", krijgen de nodige aandacht.

LET OP!!
Een inspectiebureau kan niet een speeltoestel afkeuren. Zij kunnen u wel adviseren een speeltoestel te verwijderen. Maar u als beheerder van het speelterrein beslist daar zelf over!
De inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit zijn als enigen bevoegd om een toestel/ondergrond af te keuren.

Keuring
Wie keurt? Uitsluitend een aantal instanties, die door het ministerie van VWS geaccrediteerd zijn om te mogen keuren.
Wat wordt gekeurd: uitsluitend elk speeltoestel gefabriceerd na 27 maart 1997 moet een (type)keuring ondergaan. Een typegoedkeuring moet blijken uit mededeling daarvan op het toestel en in het logboek

Waar kan Intricon Speeltoestellen u mee van dienst zijn??Periodieke Controles en Inspecties

Het is al genoemd: periodieke controles en inspecties kunt u zelf doen, maar ook uitbesteden aan een inspectiebureau.

Het voordeel van uitbesteden is niet alleen, dat u de noodzakelijke deskundigheid niet zelf in huis hoeft te hebben, maar ook dat iemand met een 'frisse kijk' uw speelplaats inspecteert. U krijgt zo een beeld, of uw controles in het afgelopen jaar het gewenste effect hebben gehad.

Daarbij is het van belang om een inspectiebureau in de arm te nemen, die alle factoren, die de veiligheid van uw speelplek bepalen, bij de inspectie betrekt. En niet alleen problemen signaleert, maar ook met oplossingen komt en de belangrijkheid van het probleem aangeeft (hoe gevaarlijk is de situatie?).

Met onze jarenlange ervaring op dit gebied hebben wij een controle- en inspectiemethode ontwikkeld, waarin niet alleen de aangetroffen onveiligheden in detail worden weergegeven, maar ook de oplossingen in detail worden aangegeven om (weer) tot een veilige situatie te komen. Ook is er oog voor situaties die op termijn tot een onveilige situatie zouden kunnen leiden (bijvoorbeeld m.b.t. de onderhoudsstaat), met ook daarbij de wijze(n), waarop het daadwerkelijk ontstaan van een onveilige situatie kan worden voorkomen. En met de risiconiveaucode (zie uitleg hiervan verderop) wordt de belangrijkheid van het probleem duidelijk aangegeven.   

De rapportage kan naar de wensen van u als opdrachtgever uitgevoerd worden in de vorm van een uitgebreid rapport met bijvoorbeeld een beschrijving van alle toestellen met alle regelgeving omtrent de betreffende toestellen. Wij geven echter de voorkeur aan een bondige rapportage, waarin duidelijk, maar kort de omvang van de controle/inspectie en de geconstateerde onveiligheden met bijbehorende oplossingen worden weergegeven. Voorzover mogelijk geven wij de voorkeur aan een rapportage in de vorm van het bijwerken van uw logboek(en) in combinatie met een duidelijke actielijst, voorzien van de risiconiveaucode. Ook het direct invullen door Intricon Speeltoestellen van uw eigen digitale logboeksysteem kan worden toegepast.

Uitgangspunt bij het aangeven van de oplossingen is uiteraard veiligheid voorop, maar de financiële aspecten worden niet vergeten. In veel gevallen kunnen aanpassingen worden gedaan, in plaats van vervanging van een toestel. Dit ongeacht of uw toestel een typekeuring heeft (voor toestellen gebouwd vanaf 1997) of niet (toestellen gebouwd voor 1997). U krijgt van ons het meest gunstige advies, doordat wij geen enkele binding hebben met een leverancier of fabrikant.

Risiconiveaucode
Zeer belangrijk onderdeel in onze rapportage is ook de risiconiveaucode, die aan elke geconstateerde afwijking/opmerking wordt toegekend. Wij zien nu te vaak, dat beheerders een door het inspectiebureau gesignaleerde afwijking op de norm in wezen "op gevoel" zodanig onbelangrijk vinden, dat zij beslissen er niets aan te doen. Of juist andersom: dat men uit onzekerheid maar kiest voor de rigoreuze oplossing van vervanging van het toestel, terwijl dat helemaal niet nodig blijkt te zijn.
Wij willen u helpen dit te voorkomen: met de risiconiveaucode krijgt u zodanige informatie, dat u als beheerder van de toestellen op basis van de juiste overwegingen uw beslissingen kunt nemen.
De risiconiveaucode wordt vastgesteld conform de risicograaf van Fine & Kinney, aangepast voor risicoschatting op speelterreinen en bij speeltoestellen.
De risiconiveaucodes hebben de volgende betekenis:

1 -    licht risico   indien eenvoudig te herstellen, dan herstellen, anderszins misschien aanvaardbaar
2 -    mogelijk risico verdient aandacht, (routinematig) te herstellen binnen zelf te bepalen termijn
3 -    substantieel risico correctie is nodig, op korte termijn te herstellen
4 -    hoog risico onmiddelijke maatregelen vereist, indien niet haalbaar, dan tot het herstel het toestel buiten gebruik stellen
5 -    zeer hoog risico overweeg stopzetten van de activiteit (verwijderen van het toestel)

Door Intricon Speeltoestellen kunt u:

 • een eenmalige controle of inspectie laten uitvoeren
 • de jaarlijkse inspecties laten uitvoeren
 • periodieke controles laten uitvoeren
 • eenmalig een bepaald probleem laten analyseren.

naar boven...


Logboeken

Doel van een logboek
In het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen wordt de beheerder van speeltoestellen verplicht tot het opstellen en bijhouden van een logboek voor elk afzonderlijk speeltoestel.
Het logboek wordt gezien als de kwaliteitswaarborging voor het beheer van het toestel.
De beheerder toont hiermee zijn continue zorg voor de veiligheid van het speeltoestel aan.
Bij een ongeval en vervolgens een mogelijke claim c.q. aansprakelijkheidsstelling van het slachtoffer en/of (ziektekosten)verzekeraar onderbouwt de beheerder zijn zorgplicht met juist uitgevoerde controles en inspectie door middel van het logboek. Dan moeten wel alle controles/inspecties en overige bijzonderheden genoteerd zijn in het logboek. 

Inhoud van een logboek
Elk logboek behoort per toestel uit de volgende onderdelen te bestaan:

 • Identificatie van het toestel met daarop de algemene gegevens van het toestel,
 • Controle, inspectie en onderhoud / reparatie, 
 • Toedracht ongevallen gegevens over ongevallen, die verband houden met het toestel.

Naast de genoemde onderdelen kan het handig zijn om ook in het logboek toe te voegen:

 • Een overzicht van de aanwezige speeltoestellen (bij voorkeur per locatie)
 • Een controle en inspectie overzicht locatie, zijnde een overzicht van uitgevoerde controles en inspecties,   geldend voor alle toestellen op de locatie. Hiermee wordt de administratie vereenvoudigd, omdat dan de controles en inspecties geldend voor alle toestellen maar eenmalig genoteerd wordt en alleen voor de toestellen met opmerkingen nog het toestelformulier ingevuld dient te worden.

Logboeken van Intricon Speeltoestellen
Intricon  Speeltoestellen levert een logboek of logboeken op de wijze zoals u het wenst, geheel op maat gemaakt voor uw situatie. Natuurlijk voldoen onze logboeken aan het gestelde in het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen. E.e.a.  kan uiteraard geleverd worden op papier en/of digitaal.

Kenmerkend voor de logboeken van Intricon Speeltoestellen is, dat het eenmalig wordt aangemaakt, waarna het logboek het gehele "leven" van een speeltoestel meegaat. (Zoals in principe alle soorten logboeken bedoeld zijn.) Hierdoor wordt bij de rapportage van de periodieke controles en inspecties een minimum aan nieuw papier verbruikt. Wij zien nu nog vaak, dat bij elke inspectie door het inspecterende bureau weer een volledig logboek wordt aangeleverd. Mooi om te zien, maar de historie van het toestel wordt onoverzichtelijk en het is papierverspillend.

Prijsstelling
Het zal duidelijk zijn, dat wij niet één vaste prijs kunnen opgeven voor de door ons te verrichten werkzaamheden, omdat de hoeveelheid werk geheel afhankelijk is van de omvang van de werkzaamheden (inclusief de administratie ten behoeve van de gewenste rapportage).

Wordt de aanmaak van nieuwe logboeken gewenst, dan zullen de kosten daarvan sterk beperkt zijn, als er gekozen wordt voor een combinatie-opdracht van levering van de logboeken met een inspectie door Intricon  Speeltoestellen.

Onze prijsopbouw is altijd zeer eenvoudig en volledig transparant:
De prijs wordt als een all-in prijs gepresenteerd  (alleen exclusief BTW):
er zijn geen toeslagen in de vorm van kilometervergoedingen, voorrijkosten, administratiekosten of wat dan ook.

Graag offreren wij (uiteraard geheel vrijblijvend) voor uw specifieke situatie en dan zult u zien, dat Intricon Speeltoestellen u niet alleen kwalitatief, maar ook financieel laat profiteren van onze effectieve organisatie. vraag aan...

 

naar boven...


Email: info@intricon.nl Telefoon: 0594-512531 Contact Informatie
WebSited.nl tFaan.nl intriconinspectie.nl intriconspeeltoestellen.nl intricon.eu intricon.nl intricon.co.nl